ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

មជ្ឈមណ្ឌល QC នៃសារធាតុគីមី Xinglu ត្រូវបានបំពាក់ដោយ HPLC កម្រិតខ្ពស់ GC និងឧបករណ៍វិភាគផ្សេងទៀត។យើងបានឆ្លងផុតវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001 ក៏ដូចជាបានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពពេញលេញ ដើម្បីធានាថាការផលិតមានប្រសិទ្ធភាព ស្ថិរភាព និងអាចគ្រប់គ្រងបាន។

២៣b៩bb០៦
c29dc8c0
79a2f3e72
1c5a880f2
៣៨a0b៩២៣